Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Regulamin

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze galerii internetowej www.fejkielgallery.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

REGULAMIN GALERII INTERNETOWEJ

FEJKIELGALLERY.COM

 

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

VII. Własność intelektualna

VIII. Postanowienia końcowe

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Galeria internetowa działająca pod adresem www.fejkielgallery.com prowadzona jest przez Jana Fajkiel oraz Marię Fuks , którzy wykonując działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej działają pod firmą Jan Fejkiel Gallery s.c. Jan Fejkiel, Maria Fuksa, adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń: ul. Sławkowska 14, 31-014 Kraków, NIP: 6761039119, REGON: 350951320, adres poczty elektronicznej (e-mail): jan@fejkielgallery.com, tel. +48 12 429 15 53

2. Galeria www.fejkielgallery.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Galerię www.fejkielgallery.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Galerii www.fejkielgallery.com, obowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem skorzystania z Usług Elektronicznych dostępnych w Galerii jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Galerii.

2. GALERIA - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresemwww.fejkielgallery.com

3. USŁUGODAWCA –Jan Fejkiel Gallery s.c. Jan Fejkiel, Maria Fuksa, ul. Sławkowska 14, 31-014 Kraków, NIP: 6761039119, REGON: 350951320.

4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

5. DZIEŁO SZTUKI – dostępna w Galerii rzecz ruchoma będąca przedmiotem Rezerwacji.

6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Galerii.

7. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.fejkielgallery.com umożliwiający utworzenie Konta.

8. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

9. FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.fejkielgallery.com umożliwiający złożenie Rezerwacji na konkretne Działo Sztuki.

10. REZERWACJA - oświadczenie woli Usługobiorcy na rezerwację konkretnego Działa Sztuki. Rezerwacja pozwala Usługobiorcy na zapisanie zbioru prac i wysłanie wiadomości na jej temat do Usługodawcy a także pozwala zachować kolekcję by Usługobiorca mógł do niej wrócić w ciągu 72 godzin.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Galerii korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1. Rezerwacja Dzieł Sztuki za pośrednictwem Formularza Rezerwacji,

1.2. prowadzenie Konta w Galerii.

2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Galerii odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Galerii treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Galerii i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Galerii zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Rezerwacji w Galerii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Rezerwacji albo zaprzestania jej składania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1. komputer z dostępem do Internetu,

3.2. dostęp do poczty elektronicznej,

3.3. przeglądarka internetowa,

3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Galerii w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jan@fejkielgallery.com

1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Galerii Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jan@fejkielgallery.com

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.fejkielgallery.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Jan Fejkiel Gallery s.c. Jan Fejkiel, Maria Fuksa, adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń: ul. Sławkowska 14, 31-014 Kraków, NIP: 6761039119, REGON: 350951320. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości www.fejkielgallery.com, bez zgody Usługodawcy.

2. Usługodawca (Galeria) udziela zgody na wykorzystanie zawartych na stronie internetowej pod adresem www.fejkielgallery.com treści, w tym zdjęć Dzieł Sztuki, w pracach o charakterze dydaktycznym lub naukowym, udostępnianych w formie linków za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Galerii fejkielgallery.com (funkcja: "dodaj link do").

3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.fejkielgallery.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Galerii zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

  • Dodaj link do:
  • facebook.com